Almindelige betingelser for pakkerejser


Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser”, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og gælder tillige for rejser, som alene består af flytransport (”seat only”). Det med kursiv fremhævet er rejsebureauets afvigelser fra Foreningen af Rejsearrangører i Danmarks standardbestemmelser.

§1. Indtegning

Indtegning til en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet samt via fax og internet. Indtegningen, og dermed oplysningerne og vilkårene i prislisten og kataloget og på hjemmesiden, er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset/billetten og på internettet anførte vilkår for rejsen.

Ved rejser, bestilt med individuel rejselængde i forbindelse med en pakkerejse, rute-, charterfly eller kun hotelophold, er aftalen bindende, når hovedbestiller har godkendt købet og godkendt gældende betingelser på www.apollorejser.dk.
Først når betaling er godkendt, og Apollo bekræfter rejsen, bliver rejsedokumenterne fremsendt elektronisk til rejsebestillerens e-mail adresse i form af bekræftelse, e-ticket samt e-voucher. Vær opmærksom på, afhængig af flyselskab og rejsemål kan tilkomme tillæg for bagage, check in og turistskat (city tax på hotellet). Dette vil fremgå på vores hjemmeside ved bestilling og betales direkte til flyskabet og/eller hotellet af den rejsende.

Rejsebureauet skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager rejsebureauet typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer.
Hovedbestilleren skal være fyldt 18 år, for at kunne gennemføre en bestilling hos Apollo.

Hovedbestilleren er den person, der bestiller rejsen og dermed den person, som indgår aftalen med Apollo. Alle ændringer samt evt. afbestilling skal ske af hovedbestilleren. Medrejsende, som ønsker at foretage en ændring i forhold til rejsen, skal således gøre dette via hovedbestilleren. Hovedbestilleren har ansvaret for at kunne kontaktes med vigtige oplysninger (f.eks. en flytidsændring) på den adresse, telefonnummer og mailadresse, som er oplyst til Apollo ved bestilling af rejsen.

I det følgende vil hovedbestilleren blive betegnet som kunden.

§2. Rejsens pris m.v.

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført – transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, Apollos udvidede ansvarsforsikring, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel eller lejlighed samt evt. forplejning i henhold til katalog/prisliste/hjemmeside. Enerejsende kunder må købe enkeltværelse eller dobbeltværelse til enebrug, da Apollo ikke sælger et halvt dobbeltværelse med en anden rejsende. Der gøres opmærksom på, at man under udflugter med overnatninger skal betale enetillæg.

Som udgangspunkt indgår transport mellem lufthavn og hotel ikke i rejsens pris – se nærmere under de enkelte rejsemål eller kontakt Apollo for yderligere information.

Alle bestillinger tillægges et administrationstillæg på kr. 50,-. pr. person. Administrationstillægget refunderes ikke ved afbestilling.
Gebyret påføres ikke rejser, bestilt med individuel rejselængde i forbindelse med en pakkerejse, rute-, charterfly eller kun hotelophold.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.
Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7.

Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, safetybox, aircondition, internetadgang m.v.

Vi gør opmærksom på, at alle vore priser løbende justeres op eller ned alt efter udbud og efterspørgsel, ofte flere gange dagligt.
Pris fremgår af den fremsendte bekræftelse efter bestilling af rejsen.

Vi gør vores yderste for at tekniske fejl ikke opstår i vores prissætning, men forbeholder os retten til at ophæve en handel grundet tastefejl og/eller trykfejl.

§3. Betaling, prisændringer m.v.

For rejser inden for Europa (herunder lande ved Middelhavet samt De Kanariske Øer) udgør depositum kr. 1.200 pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer. For oversøiske rejser udgør depositum kr. 2.000 pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.
Depositum forfalder 7 dage efter bestilling. Betaling af restbeløbet for rejser skal være rejsebureauet i hænde senest 60 dage før afrejse.
Ved indtegning senere end 60 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris være rejsebureauet i hænde senest 48 timer efter indtegning.
Ved indtegning via internettet senere end 60 dage før afrejse skal hele rejsens pris betales straks, medmindre andet er aftalt.

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauet ret til at annullere rejsen uden varsel.

Ved rejser, bestilt med individuel rejselængde i forbindelse med en pakkerejse, rute-, charterfly eller kun hotelophold skal hele rejsens pris betales ved bestilling af rejsen.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende.
Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes rejsebureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,- pr. rejsedeltager.
Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse/mail-adresse.

§4. Ændring og afbestilling inden afrejse
A. På rejsebureauets foranledning

Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Samtidig med at rejsebureauet informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb.
Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejsebureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen.
Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger 6 uger inden afrejse er under 75% af det antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende flyserie/rundrejse. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag.

Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

 1. at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag
 2. kundens egne forhold
 3. en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalen indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for.

Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsebureauet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret.

Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsebureauet meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende. Ved rimelig tid forstås, med mindre andet oplyses, 3 uger efter modtagelse af ændringsbesked.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning
1) Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsebureauet bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:
Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 300 pr. person.
Eventuelle prisforskelle i forhold til gældende pris opkræves hos eller refunderes til kunden.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senere end 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

Individuelle rejser (se pkt. 1) kan som regel ikke ændres eller refunderes efter køb af rejsen. Hvis leverandøren tillader ændringer, tilkommer der et administrativt gebyr på kr. 500,- pr. person til Apollo samt leverandørens ændringsgebyr og eventuel prisdifference.
Ændringsgebyr varierer alt efter flyselskab og billettype samt hotellernes regler. Apollo undersøger de gældende regler hos de berørte leverandører i hvert enkelt tilfælde.

2) Afbestilling

2a)

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.
Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler (pr. person):

 • Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum (kr. 1.200 hhv. kr. 2.000) samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.
 • Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 60% af rejsens pris, dog minimum kr. 1.200 hhv. kr. 2.000 samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.
 • Ved afbestilling senere end 21 dage før og senest 7 dage før den aftalte rejsedag, har rejsebureauet ret til at beregne sig 80% af rejsens pris, dog minimum kr. 1.200 hhv. 2.000 samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og gebyrer.
 • Ved afbestilling senere end 7 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling.
  Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.
 • Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly, og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum (kr. 1.200 hhv. kr. 2.000) samt evt. betalte gebyrer. Rejsebureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

2b)

Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed.
Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

2c)

Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.
Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

2d)

Rundrejser, krydstogter og individuelle rejser (se pkt. 1) kan ikke refunderes ved annullering. Det er dog muligt at tilkøbe en afbestillingsforsikring via Gouda. Dette skal ske samtidigt med bestilling af rejsen, og afbestillingsforsikringen er gældende i henhold til Gouda’s betingelser.

Link til Gouda’s afbestillingsforsikring; http://www.gouda.dk/page277.aspx

Link til Gouda’s skadeanmeldelse: http://www.gouda.dk/page1500.aspx

Såfremt flyskatter kan refunderes, vil dette beløb blive tilbagebetalt. Dette undersøger Apollo i hvert enkelt tilfælde, dog mod et gebyr på kr. 500,- pr. person.

3) Overdragelse af rejsen

Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 300 samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt, at rejsebureauet underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Overdragelsen har ikke fundet sted, før Apollo har bekræftet den skriftligt. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Charterrejser med rutefly vil som udgangspunkt ikke kunne overdrages senere end 60 dage før afrejsedagen. Rejser med charterfly kan ikke overdrages senere end 5 døgn før afrejsetidspunktet.
Ved individuelle rejser (se pkt. 1) betragtes en overdragelse som en ændring, se pkt. 4 B 1 ovenfor.

4) Navneændring

Hvis kundens navn skal ændres på bookingbekræftelsen/billetten, fordi det enten er stavet forkert, fordi der mangler et mellemnavn, fordi kunden har ændret navn eller lignende, er Apollo berettiget til at betragte dette som en afbestilling og ny indtegning. Der henvises til gebyrer for afbestilling under pkt. B 2 2a ovenfor.
Navneændringer kan normalt ikke foretages senere end 5 dage før afrejse. I de tilfælde, hvor det er muligt at ændre, er ændringsgebyret på kr. 1.000,- samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

Ved individuelle rejser (se pkt.1) betragtes en navneændring som en ændring, se pkt. 4 B 1 ovenfor.

C. Afbestillingsforsikring

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende (læs dog nedenfor om fortrydelsesret).
Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte. Apollo har indgået et samarbejde med Gouda, og forsikringsbetingelserne er som følger:

1.1 Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker den del af rejsens pris ekskl. forsikringspræmier, Apollo ikke tilbagebetaler ved afbestilling af rejsen, i de tilfælde hvor forsikredes deltagelse i rejsen umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres;

 • du eller andre forsikrede rejsedeltagere bliver ramt af akut sygdom eller tilskadekomst
 • der opstår alvorlig, akut sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie
 • ferien har et specifikt formål, fx golf eller lystfiskeri, og du ikke kan fuldføre denne aktivitet pga. akut uheld eller sygdom
 • din bolig bliver udsat for indbrud eller brand
 • du bliver indkaldt som vidne i en retssag eller til aftjening af værnepligt
 • du er blevet gravid efter køb af rejsen, hvis graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres
 • du som studerende ikke består eksamen eller på grund af akut sygdom må melde afbud til eksamen, og derfor skal til reeksamination
 • du bliver skilt/separeret (forudsætter du/I er gift, eller bor i registreret parforhold)
 • der forekommer bedrageriske handlinger eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed
 • du bliver opsagt og skal påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet

Akut sygdom: Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Rejseledsager: Ved rejseledsager forstås en person, der er anført på samme bestilling som forsikrede og har planlagt at foretage rejsen i fællesskab med forsikrede. Det kræves at alle rejseledsagere har gyldig afbestillingsforsikring for, at dele af rejsens pris kan refunderes.

Rejser du med en gruppe?: Rejser I op til 20 personer sammen, kan du vælge en gruppelederdækning. Kan gruppelederen ikke deltage i rejsen, har alle deltagere med denne dækning mulighed for at afbestille rejsen. Gruppelederdækningen koster 8 % af rejsens pris.

Hvordan afbestiller du?
Ønsker du at afbestille din rejse, bedes du hurtigst muligt kontakte Apollo. Du kan sende en mail til bogholderi@apollorejser.dk eller ringe alle hverdage mellem kl. 10.00 og kl. 12.30 på tlf. 35 20 11 10. Husk at henvise til dit bookingnummer.
Annullerer du på grund af sygdom, skal du efter at have kontaktet Apollo (se herover) udfylde og underskrive en skadesanmeldelse, som du finder på vores hjemmeside, www.apollorejser.dk under Værd at vide / Vigtig information / Forsikringer. Har du ikke adgang til internettet, sender vi gerne en skadesanmeldelse til dig. Du skal indsende den udfyldte og underskrevne skadesanmeldelse til Apollo samt eventuelle ubenyttede flybilletter el. lign. samt dokumentation for årsagen til afbestillingen, som beskrevet nedenfor:

 1. Ved sygdom skal den tilsendte lægeerklæring udfyldes af den person, der er årsag til afbestillingen samt vedkommendes læge.
 2. Ved tilskadekomst kræves en bekræftelse fra sygehuset eller behandlende læge.
 3. Ved dødsfald skal kopi af dødsattestens forside indsendes.
 4. Ved indbrud og brand skal du sende kopi af politirapport eller kvittering for politianmeldelse.

Evt. gebyrer for fremskaffelse af dokumentation dækkes ikke af forsikringen.

Fortrydelsesret
For forsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret.
a) Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987 som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har du fortrydelsesret.
b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne – dog tidligst fra det tidspunkt du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået.
c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Apollo, at du har fortrudt aftalen.
Eventuelle spørgsmål om afbestillingsforsikringen kan rettes til Apollo. Løses sagen ikke på tilfredsstillende måde, kan du henvende dig til:

Forsikringsselskabet Gouda
Sejrøgade 7
2100 København Ø
Tlf.: 88 20 88 20 Fax: 88 20 88 21
Kan en tilfredsstillende løsning ikke findes med Gouda, kan du kontakte Ankenævnet for forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf. 3315 8900 (ml. kl. 10 og 13).

KORT SAMMENFATNING

  Hvad koster det:
Kundens ændring af rejsen Indtil 60 dage før afrejse Kr. 300,- pr. person
  Mindre end 60 dage før afrejse Betragtes som afbestilling og ny indtegning
Kundens afbestilling af rejsen:  
Med fyldestgørende lægeerklæring og afbestillingsforsikring Indtil seneste check-in tidspunkt Intet gebyr. Afbestillingsforsikringen refunderes dog ikke
  Efter seneste check-in tidspunkt Hele rejsens pris
Uden fyldestgørende lægeerklæring Indtil 60 dage 1.200,- hhv. kr. 2.000,- pr. person (depositum) + evt. afbestillingsforsikring
  Fra 59 dage til 21 dage før afrejse 60% af rejsens pris samt evt. afbestillingsforsikring
  Fra 20 dage til 7 dage før afrejse 80% af rejsens pris samt evt. afbestillingsforsikring
  Mindre end 7 dage før afrejse, ved for sent fremmøde eller ved den rejsendes udeblivelse Hele rejsens pris
§5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse

Rejsebureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med hjemmesiden og rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger på rejsebureauets hjemmeside er bindende for rejsebureauet. Rejsebureauet kan dog ændre oplysningerne på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.

Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres.
Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem hjemmesiden, annoncer eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsebeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsebureauet har ret til at aflyse programførte udflugter uden at ifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.
Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris.
Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med pakkerejsen er væsentlig forfejlet, kan gæsten hæve aftalen. Gæsten skal i så fald umiddelbart efter underrette rejsebureauets repræsentant på stedet herom. Hæver den rejsende aftalen, skal rejsebureauet tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for den rejsende.
Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

Lider den rejsende af økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra rejsebureauet, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for.
Rejsebureauet er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet eller nogen i rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).

Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar.
Alle ankomsttider, der er angivet på hjemmesiden eller på bookingbekræftelsen/billetten m.v., skal betragtes som forventede. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Flyrejsen kan kun benyttes på de på billetten angivne dage for ud- henholdsvis hjemrejse. Det er ikke muligt at forlænge eller afkorte en påbegyndt charterrejse, og det er ligeledes ikke muligt at tilslutte sig rejsen i udlandet. Rejsende, som ikke møder frem til udrejse, mister retten til hjemrejse og øvrige ydelser. Det er således ikke muligt at bestille en returbillet og kun benytte f.eks. hjemrejsen. Der ydes ingen refusion for eventuelt ubenyttede dele af rejsen som f.eks. hotel, pension m.m.

Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer, hjemmesider eller lignende.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

§6. Luftfartsselskabets ansvar

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 15.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatnings berettiget eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsebureauet.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsebureauets erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset til ca. kr. 150,- pr. kg. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

§7. Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel/fly, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Lider man af en kendt sygdom (f.eks. lunge- eller hjertesygdomme), som kan medføre specielle behov under flyvningen, er det ens eget ansvar at sørge for en erklæring fra speciallæge samt eget forsikringsselskab, som dokumenterer, man er egnet til at deltage på flyvningen. Dette skal indsendes til flyselskabet, som herefter vil tage stilling til, om de kan medbringe passageren. Flyselskaberne kan kræve, man selv medbringer ekstra ilt, hvis man har behov herfor. Flykaptajnen kan til enhver tid afvise passagerer, hvis det skønnes, der vil kunne opstå helbredsmæssige eller sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med flyvningen.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Som udgangspunkt bør passet altid gælde mindst 6 måneder efter hjemkomst. Oplysninger udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere skal kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.
Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra rejsebureauet.
Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende. under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.
Den rejsende er endvidere ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de i pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab.

Møder den rejsende ikke rettidigt op ved udrejsen, mister den rejsende retten til hjemrejsen.

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.

Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som baggage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

§8. Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt af hovedbestilleren til rejsebureauet senest 4 uger efter rejsens afslutning.
Ved individuelle rejser (se pkt.1) skal den rejsende straks henvende sig direkte til hotellet.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (telefax, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. Skal vi efter hjemkomsten fremskaffe kopi af ruteflybillet, tager vi et gebyr herfor på mindst kr. 200,-, svarende til det merarbejde, som dette medfører. For medlemmer af Rejsearrangører i Danmark gælder i øvrigt, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses overfor rejsebureauet. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelse rejsebureauet er forpligtet til at følge. Alternativt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark. Rejsebureauet tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Apollo er medlem af
Rejsegarantifonden (nr. 830).

§9. Individuelle rejser med kun fly (rute- eller charterfly) og fleksibel rejselængde.

Gældende for individuelle rejser (se pkt. 1) med kun fly, rute- eller charterfly og fleksibel rejselængde.

9.1.

Ved rejser med kun fly med fleksibel rejselængde (rute- eller charterfly) er du ikke omfattet af pakkerejseloven. Ved salg af flybilletter, der ikke indgår i en pakkerejse, så agerer Apollo som agent for flyselskabet. Dette medfører at Apollo blot er formidler af flybilletter og kan dermed ikke drages til ansvar for et flyselskabs bagageregler, om flyvningen bliver gennemført, eller om flyselskabet går konkurs.

Læs mere om EU-forordning nr. 261/2004 og flypassageres rettigheder: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_da.htm

9.2.

Det er den rejsendes eget ansvar at kontrollere og holde sig opdateret med eventuelle tidsændringer, og Apollo er ikke ansvarlig for eventuelle merudgifter, som kan tilkomme. Vi anbefaler, at du ALTID kontrollerer afgangstiderne med flyselskabet www.checkmytrip.com.

9.3.

Ved spørgsmål vedrørende flyselskabets regler, håndtering og pris på bagage m.m. henvises til flyselskabets hjemmeside.

9.4.

Ved bestilling af kun fly og individuel rejselængde, rute- eller charterfly, er det ikke muligt kun at benytte hjemrejsen, hvis man ikke har benyttet sig af udrejsen. Uudnyttede flystrækninger bliver automatisk annulleret af flyselskabet og ligger udenfor Apollos kontrol.

9.5.

Ved bestilling af kun hotel med fleksibel rejselængde benytter Apollo sig af forskellige samarbejdspartnere, heriblandt Travelscape. Ved bestillinger via Travelscape bliver kundens navn og eventuelle personoplysninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre reservationen, videregivet til hotelpartneren.

Apollos Specielle Rejsevilkår for Fodboldrejser

Når man booker en fodboldpakke er der naturligvis inkluderet kampbilletter, og man kan derfor ikke annullere eller ændre i det bestilte.

Ved køb af fodboldspakker skal den rejsende ankomme til rejsemålet senest dagen inden kampdagen, samt tidligst forlade rejsemålet dagen efter kampdagen. Da kamptidspunkter er foreløbige skal du være på rejsemålet fredag til mandag når du bestiller billetter til en fodboldkamp i weekends og tirsdag til fredag for kampe på hverdage. Ændring af kamptidspunktet kan ske med meget kort varsel.

Ved ændringer af kampdagen efter påbegyndt rejse, så gælder den oprindelige kampbillet til den nye dato.

Skulle kampen blive flyttet til en dato uden for pakkerejsens periode, dvs. inden den bookede udrejse eller efter den bookede hjemrejse, så tilbagebetales beløbet for fodboldsbilletten (alternativt tilbydes de rejsende, hvis muligt, billetter til en anden fodboldkamp i samme periode). Tilbagebetaling eller ændringer af bestilt hotel og flybilletter er som regel ikke muligt uden ekstra omkostninger. Eventuelle omkostninger betales af den rejsende.

Billetten er et værdifuldt dokument og skal opbevares af kunden samt returneres til Apollo i forbindelse med eventuel kompensation ved flyttede eller indstillede arrangementer.

Den rejsende er selv ansvarlig for, at gøre sig bekendt med de gældende regler for korrekt adfærd i forbindelse med kampen. Det indebærer at Apollo ikke godkender kompensation hvis gæster bliver afvist på grund af uhensigtsmæssig opførsel, uønsket påklædning (såsom modstandertrøjer etc.) eller ugyldig ID i forbindelse med entréen.